Одит

Одит на технически резерви и процесите свързани с определяне размера на задълженията във връзка с застрахователни операции. Прилагайки високо технологични методи (детерминистични и стохастични методи) даващи висока надеждност и измеримост на резултатите, прозрачност и проследимост на оповестяването.