Web Analytics
Актюерската професия се занимава с оценка и управление на риска на дейностите свързани с несигурност - инвестиции, застрахователни ангажименти, демографско и финансово проектиране и много други са възможните сфери на приложение на професията.

Актюерите са професионалисти, които оценяват финансовия риск на дадена ситуация, най-вече с помощта на теорията на вероятностите, финансови и компютърни науки, а съответното поле на приложение на професията се нарича актюерска наука. Обществени и частни институции разчитат предимно на актюерската наука за определяне на относителния риск от различни решения; като такива, актюерите са обучени и професионално подготвени преди да могат да започнат да практикуват. 
Актюерската наука е приложима във всяка ситуация, в която са налице риск и несигурност, поради което актюерската професия е една от най-бързо растящите и търсени професии в световен мащаб.


You must be logged in to add gadgets that are only visible to you