Актюерската професия се занимава с оценка и управление на риска за финансови инвестиции, застрахователни полици, както и всички други дейностти, включващи известна несигурност.

Актюерите са професионалисти, които оценяват финансовия риск на дадена ситуация, най-вече с помощта на вероятностите, финансова теория и компютърни науки. В съответното поле за професията се нарича актюерската наука. Обществени и частни институции разчитат предимно на актюерската наука за определяне на относителния риск от различни решения; като такива, актюерите са обучени и тествани обстойно преди те да могат да практикуват. Инвестиционните банки и застрахователни компании използват актюерих на пълно работно време, но други актюери работят или като самостоятелно заети или като част от актюерска фирма извършваща дейностти за редица различни фирми. Актюерската наука е приложима във всяка ситуация, в която са налице риск и несигурност, поради което актюерската професия е една от най-бързо растящите и търсени професии в световен мащаб.

You must be logged in to add gadgets that are only visible to you